VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.       Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP")  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Merkurius s.r.o. so sídlom: Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  v Okresným súdom Prešov, odiel Sro, vložka: 30624/P,IČO: 47815728, DIČ: 2024111892 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci"), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.bestlook.sk.

1.2.    VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetu na www.bestlook.sk  medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3.    Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

1.4.    Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.bestlook.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.  

1.5.    Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.6.    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2.       Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – objednávky 

2.1.    Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.1.    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2.    Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3.    Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a a internetovým obchodom www.bestlook.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Merkurius s.r.o.

2.4.    Presné podmienky sú hlavne: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, cena za prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

2.5.    Pri akciových nákupoch,  kde sú vybrané tovary dodávané zdarma  platí, že ak dôjde k vráteniu jedného tovaru z objednávky a následného vrátenia peňazí, bude od dobropisovanej položky odrátaná hodnota tovaru, ktorý bol zaslaný zdarma. Táto podmienka však neplatí pri výmene veľkosti.

3.       Storno objednávky 

3.1.    Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Po odoslaní zásielky na adresu Kupujúceho storno objednávky nie je možné, a pokiaľ zásielku Kupujúci neprevezme, budú mu náklady na expedovanie zásielky a jej neprevzatie riadne vyúčtované.

3.2.    Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.)
- prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať (e-mailom, telefonicky) kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.

4.       Práva a povinnosti predávajúceho 

4.1.    Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

4.2.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5.       Práva a povinnosti kupujúceho 

5.1.    Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane  nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

5.2.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

6.       Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) 

6.1.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom 102/2014 Z.z., podľa §7 ods. 1, O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji na odstupuje od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 6.2. VOP.

6.2.    Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 6.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu (korešpondenčná adresa, nie adresa sídla firmy!) uvedenú na stránke www.bestlook.sk v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný aj s visačkami (vrátane pribalového letáku, darčekových predmetov  a pod.)
- tovar zašlite spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete na stránke www.bestlook.sk, (http://www.bestlook.sk/content/7-formular ) v sekcii POMOC.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, pekne zabalený a poskladaný v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúcu čiastku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme bezodkladne prevodom na Váš účet alebo najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru (nezodpovedáme za zlé uvedené číslo účtu!).
Tovar by mal byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované a prevzaté.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť kuriérom so sumou podľa platného cenníka.

 
7.       Cenové podmienky  

7.1.    Spoločnosť Merkurius s.r.o.  je platiteľom DPH.

7.2.    Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 8.

7.3.    Kupujúci má možnosť platiť v eurách (v rámci SR) a českých korunách ( v rámci ČR).

7.4.    Kupujúci má možnosť platiť formou dobierky pri preberaní tovaru od kuriéra.

8.       Poštovné a balné  

8.1.    Spoločnosť Merkurius s.r.o. si účtuje poštovné a balné vo výške 2,99 € /Packeta, doručenie na výdajné miesto/,  3,49 € /kuriér, doručenie na adresu/ v rámci SR, a 6,20 € v rámci ČR /kuriér, doručenie na adresu/.

8.2.    Spoločnosť Merkurius s.r.o. je platiteľom DPH. Všetky ceny sú uvedená s DPH.

8.3.    Spoločnosť Merkurius s.r.o. si účtuje poštovné a balné pri výmene tovaru  vo výške 3,00 € v rámci SR, a 5,90 € v rámci ČR.

8.4.    Dobierkový poplatok je 1,20€

 
9.       Možnosť platby za tovar 

9.1.    Za tovar môžete zaplatiť formou dobierky, teda vždy pri preberaní tovaru.   

9.2.    Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

9.3.   Za tovar môžete zaplatiť aj bankovým prevodom.

10.     Dodacie podmienky 

10.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dostupnosť tovaru je od 2 do 28 pracovných dní.

10.2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení do  systému.

10.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej firmy na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. 

10.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

10.5. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej a Českej republiky. Po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim je možné dodať tovar aj do štátov EÚ.

10.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
 

11.     Záručné podmienky a Reklamačný poriadok 

11.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na stránke www.bestlook.sk prevádzkovanou  spoločnosťou Merkurius s. r. o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

11.2. Ku každému tovaru, zakúpenému v spoločnosti Merkurius s. r. o., je po doručení kupujúcemu odoslaná faktúra prostredníctvom emailu vo formáte pdf., ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. O spôsobe doručenia faktúry je zákazník informovaný vždy vopred, a to tiež  emailom.

11.3.  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu/ vadu
- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Merkurius s.r.o., Kurimka 4, 09016 Cernina
12.    Doplnkové služby
12.1. Príspevok na charitu je dobrovoľný príspevok, ktorý je venovaný občianskemu združeniu. Príspevok je voliteľný v týchto hodnotách:  0,50€, 1€, 2€, 3€, 4€ a 5€. Príspevok je jednorázový.
12.2. Poistenie zásielky  je dobrovoľne voliteľná služba. Reklamácia u prepravnej spoločnosti  podľa zákona trvá až 30 dní od obdržania informácie o skutočnosti zákazníkom. V prípade využitia služby poistenia zásielky je reklamácia pre zákazníka vybavená okamžite, najneskôr do 7 pracovných dní od obdržania informácie od zákazníka, že takáto skutočnosť nastala . V prípade, že si zákazník poistenie zásielky nepraje a v objednávke si túto doplnkovú službu nezvolí, reklamácia u prepravnej spoločnosti bude vybavená podľa zákona štandardne až do 30 dní. Poplatok za službu je jednorázový, splatný bezprostredne po vyhotovení objednávky a nevratný. Od služieb nie je možné odstúpiť, pokiaľ bol balík už odoslaný.
13.     Zodpovednosť za chyby na stránke www.bestlook.sk 

13.1. Spoločnosť Merkurius s. r. o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.bestlook.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

13.2. Spoločnosť Merkurius s. r. o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

13.3. Spoločnosť Merkurius s. r. o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

14.     Orgán dozoru

13.1. V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla prevádzkovateľa k sídlu príslušného inšpektorátu. Pre prevádzkovateľa e-shopu bestlook.sk je to:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6,080 01 Prešov -odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, e-mail: pr@soi.sk

15.     Ochrana osobných dát 

15.1. Spoločnosť Merkurius s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

15.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

15.3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

15.4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

16.   Zmluvná pokuta

Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

17.   Platforma riešenia sporov online

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

18.   Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami ešte pred vyplnením objednávky , a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.